Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 17 maj 2018 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 17 maj 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om uppföljning av saltsopning
 5. Information om kalkyler i investeringsprojekt
 6. Medborgarförslag om cykelbro mellan Hovshaga och Öjaby
 7. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 8. Projekt uppgraderad cykelväg Linnégatan/Sandsbrovägen 2017-2019
 9. Projekt uppgraderad cykelväg Storgatan/Vaktvägen 2017-2019
 10. Projekt Sandsbrovägen 2017-2019
 11. Projekt Storgatan 2017-2019
 12. Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2019
 13. ICLD-finansierat samarbetsprojekt mellan Växjö och An Giang, Vietnam inom tema vatten
 14. Renhållningstaxa för 2019
 15. Budgetuppföljning – Fördjupad prognos 2018 med ekonomiskt utfall till och med april
 16. Beslut om dataskyddsombud enligt ny dataskyddsförordning, GDPR
 17. Information om årets blomsterprogram
 18. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj 2018
 19. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - april 2018
 20. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Politik och demokrati