Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 21 maj 2018, klockan 13.00
Plats: B-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över Nämnden för arbete och välfärds ärenden 21 maj

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande 2018
 5. Information från förvaltningschefen 2018
 6. Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018
 7. Redovisning av delegationsbeslut 2018
 8. Budgetuppföljning efter april 2018 (klockan 14:00)
 9. Fördjupad prognos med ekonomiskt utfall april 2018
 10. Beslut om loggningskontroll för 2018
 11. Beslut om yttrande till Kommunens revisorer om granskning av rutiner för orosanmälningar inom nämnden för arbete och välfärds verksamhetsområde barn och familj (klockan 13:30)
 12. Beslut om inriktning för utformningen av länsgemensam
  modell för tidiga insatser i Kronobergs län
 13. Beslut om nytt dataskyddsombud för nämnden för arbete och välfärd.
 14. Beslut om ändring i delegeringsförteckningen punkt 19.16 Yttranden till tillsynsmyndighet.
 15. Beslut om åtgärd enligt alkohollagen 2010:1622, Aktiebolaget Ett Kvarter i Växjö (klockan 14:30)
 16. Beslut stadigvarande serveringstillstånd att servera alkoholdrycker för O`leary Växjö
 17. Yttrande angående meddelande från IVO om tillsyn och begäran om upplysningar avdelningen barn och familj. Dnr 8.5-10363/2018-1 (klockan14:40)
 18. Information individutskottet
 19. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kanslilänk till annan webbplats.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Politik och demokrati