Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 23 maj 2018

Tid Onsdagen den 23 maj 2018 klockan 14.00
Plats Växjö Boule Arena, Bollgatan

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

  1. Val av justeringsperson
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Informationsärenden - Tomas Ekelius presenterar sig för nämnden - Tf. förvaltningschefens information - Information från Tf. kultur- och bibliotekschefen - Fritidschefens information - Ordförandens information
  4. Redovisning av delegeringsbeslut
  5. Fördjupad prognos 2018 med ekonomiskt utfall för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med april 2018
  6. Beslut om dataskyddsombud enligt ny dataskyddsförordning, GDPR
  7. Överlämnande av beslutanderätten av medborgarförslag om utökad belysning längs elljusspåret i Furuby
  8. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2018
Politik och demokrati