Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Använd alltid ditt vatten med eftertanke.

I Växjö kommun finns sju vattenverk av varierande storlek. Varje dygn renas ca 16 000 kbm vatten som levereras till de 70 000 invånare i Växjö kommun som har kommunalt dricksvatten.

Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk är grundvattenverk och råvattnet pumpas då upp ur brunnar.

Personalen på tekniska förvaltningens VA-avdelning ser till att dricksvattnet håller en god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverket krav.

Om du har egen brunn för dricksvatten så kan du få råd om din brunn och ditt brunnsvatten från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Tillgången på dricksvatten i Växjö kommun

I nuläget är det inte aktuellt med bevattningsförbud eller andra restriktioner vid någon av de kommunala vattentäkterna i Växjö kommun. Trots det skall man undvika att slösa vatten för att spara på våra gemensamma naturresurser. Då minskar risken för begränsningar senare, om nederbörden uteblir under en lång tid.

De platser där hushåll med egen brunn och som haft ont om vatten kan hämta dricksvatten från kran, är stängda för säsongen.

För dig som har kommunalt vatten i Växjö kommun

Växjö kommuns största vattentäkt är Bergaåsen i Ljungby kommun. Det är ett stort grundvattenmagasin och som styrs av vattennivåerna i Lagan. Du som bor i Växjö, Gemla, Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås, Bramstorp, Värends Nöbbele, Ingelstad och Åby får ditt dricksvatten från Bergaåsen.

Braås vattentäkt försörjer även Böksholm och Dädesjö. Vid den vattentäkten kommer inom kort en tillfällig infiltration med renat vatten från Drättingesjön att förstärka grundvattentillgången i åsen och ge en mer stabil tillgång på vatten där.

I Lammhult bereds dricksvattnet av ytvatten från sjön Stora Värmen. Uttaget kompenseras genom kontinuerlig överpumpning av vatten från sjön Allgunnen till Stora Värmen.

Rottne och Brittatorp försörjs med vatten från sjön Innaren och i nuläget bedöms det inte som nödvändigt att begränsa uttaget.

I Åryd och Berg tas vatten från bergborror (brunnar i berget) som inte påverkas så mycket av säsongsvariationer och därför förväntas att ett normalt uttag ska kunna ske.

För dig som har egen brunn

Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för vattenförsörjningen och vattenkvaliteten till din egen fastighet. De flesta brunnar som sinade förra året var grävda brunnar. Om vattentillgången har varit dålig under året som gick, så kan det vara bra att vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Här är några exempel:

  • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • borra en djupare brunn
  • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
  • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten.

Att hämta vatten i större mängd

Det finns möjlighet till vattenpåfyllning av tankbilar och liknande mot avgift vid tre stycken vattenkiosker som ligger på följande platser:

  • Växjö, Söderleden
  • Växjö, Rådjursvägen
  • Ingelstad brandstation
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Bygga och bo