Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskevärd framtid.

För att fylla denna roll behövs en bild av den önskevärda framtiden, en strategi och riktlinjer för hur vi når dit. I översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Översiktlig planering är både att upprätta och då och då uppdatera samt revidera översiktsplanen och att tillhandahålla ett bra underlag i övrigt för dem bereder och fattar beslut i konkreta ärenden så att de kan bedöma konsekvenser och lämplighet i det större perspektivet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Trafik och stadsplanering