Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 25 januari 2018 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 25 januari 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om snöröjning
 5. Redovisning för Ögonkontakt år 2017
 6. Medborgarförslag om att anlägga gratis p-platser vid Brände Udde samt vid infarten till Sankt Sigfrid
 7. Yttrande över medborgarförslag om ny cykelväg och belysning runt Fylleryd
 8. Önskemål om busshållplatser speciellt vid Slätthult och Bredhult utmed väg 30
 9. Synpunkter på buss- och trafiksituationen vid Pär Lagerkvistskolan
 10. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 11. Bildande av regionalt avfallsbolag
 12. Yttrande över förslag till 5-årsplan för upprustning av enskilda vägar inom Kronobergs län
 13. Redovisning av arbetsutskottets protokoll 2018
 14. Redovisning av delegeringsbeslut - december 2017
 15. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Politik och demokrati