Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 7 februari 2018, klockan 09.00
Plats: Kronobergsrummet, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 7 februari

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande 2018
 5. Information från förvaltningschefen 2018
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018
 8. Årsrapport 2017
 9. Budgetuppföljning kl 10:00
 10. Information till nämnden om granskning av Vuxenutbildningen - auktorisationen utförd av PWC kl. 10:30
 11. Information om fältarbetet under jul och nyår klockan 10:45
 12. Redovisning av delegationsbeslut 2018
 13. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde kvartalet 2017.
 14. Rapport UVAS - Unga som varken arbetar eller studerar
 15. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4813-17 avseende beslut om ändrade riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
 16. Internkontroll 2016
 17. Beslutsattestanter 2018
 18. Beslut om tillägg i delegeringsförteckning punkt 6.2.11
 19. Beslut om nya riktlinjer för inre tillsyn inom alkoholhandläggningen.
 20. Beslut om uppdrag anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 6 kap 8 § eller 9 § FB inledd 2017-09-05
 21. Beslut om föräldraskapsutredning inledd 2017-08-29
 22. Utredning om särskild förordnad vårdnadshavare inledd 2017-09-04
 23. Information individutskottet
 24. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga ca en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kanslilänk till annan webbplats.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Politik och demokrati