Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra hårdgjorda ytor. Genom diken eller ledningar förs detta vatten vidare till sjöar och vattendrag.

I de flesta städer finns det dagvattenbrunnar i gatan som leder vattnet via ledningar eller diken till en sjö eller vattendrag. Utan dessa system skulle städerna översvämmas när det regnar mycket eller när snön smälter.

Stora delar av dagvattensystemet är idag överbelastat. Eftersom samhället byggs ut med tätare bebyggelse blir det fler hårdgjorda ytor där regnvatten samlas och rinner undan hastigt. Detta i kombination med större mängder regn, på grund av klimatförändringar, leder till översvämningar och andra oönskade konsekvenser. För att förhindra översvämningar har Växjö kommun byggt upp dammar, diken, kanaler och våtmarker som tar emot dagvattnet innan det släpps ut i en sjö eller vattendrag.

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Fastighetsägare och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förhindra översvämningar. Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska belastningen och kostnaderna på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Lägre avgift om du tar hand om dagvattnet på din fastighet

Om du tar hand om dagvatten på din egen fastighet kan du få sänkt avgift för dagvatten fastighet men är dräneringen kopplad till spillvattenservisen erhålls ingen reduktion. Fastigheter där det finns dagvattenservis upprättad har möjlighet att få sänkt avgift med 90 % för dagvatten fastighet om man tar hand om allt dagvatten lokalt.

För att få sänkt avgift ska du som fastighetsägare anmäla att du tar hand om dagvatten lokalt på fastigheten. Hör av dig till oss per post (se adress nere i fältet), e-post eller telefon så skickar vi en anmälningsblankett till dig.

Du kan läsa mer om taxor för dagvatten under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2017
Bygga och bo